Mẫu quyết định thành lập công ty

Mẫu quyết định thành lập công ty

Công ty dịch vụ tư vấn Quyết Thắng xin chia sẻ các mẫu quyết định thành lập công ty dưới đây; mời các bạn tham khảo:

Mẫu quyết định thành lập công ty
Dịch vụ thành lập công ty uy tín, giá rẻ

Thông báo quyết định thành lập công ty

CÔNG TY

………………

Số:

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…   

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/

lập địa điểm kinh doanh

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):………..

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………………………

Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ Thông báo lập địa điểm kinh doanh với các nội dung sau:

Mẫu quyết định thành lập công ty

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ……………..……….

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ………….

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có): ………………………………………

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………. ……………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………. …………………………………………..

Quốc gia: ……………………………………. …………………………………………………….

Điện thoại: … … … …  Fax: … … … …

Email: … … … …  Website: … … … … ;

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:

Mẫu quyết định thành lập công ty

a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh):

STT Tên ngành Mã ngành Ngành,nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)

b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện): ……………………………………………….

4. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………  

Giới tính:  ………………………………………………….………………………………………………  

Sinh ngày: …………………….Dân tộc: ……………….      Quốc tịch:…………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………..…………………………

Ngày cấp: …………………………………. Nơi cấp: ………………………………………………..  

Ngày hết hạn: ……………………………………………… ………………………………………….  

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD):…………………….

Số giấy chứng thực cá nhân: ……………………………………………………………………..  

Ngày cấp:………………. Ngày hết hạn: ………… Nơi cấp: ………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………   

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………..  

Quốc gia: ………………………………………………………………………………………………….   

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………………….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………  

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………….  

Quốc gia: ………………………………………………..…………………………………………….

Điện thoại:…………… Fax: ………………………………………………………………………..

Email: …………………..Website: …………………………………………………………………

5. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh: ……………………………………………… ………………………………………  

Địa chỉ chi nhánh: ……………………………………………… …………………………………  

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: ……………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ……………………….

6. Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh(chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp đánh dấu X vào một trong 2 ô sau):

□ Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của tất cả địa điểm kinh doanh

□ Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của từng địa điểm kinh doanh.

7. Thông tin đăng ký thuế:

Mẫu quyết định thành lập công ty

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………

Điện thoại: …………………………………Fax: …………………..

Email: ………………………………………………………

2 Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….
3 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập

 

Hạch toán phụ thuộc

 

4 Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày 01/ 01 đến ngày 31 /12

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

5 Tổng số lao động: 05
6 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M:

□ Có                                              Không

 

7 Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)

Khấu trừ………………………………………. □

Trực tiếp trên GTGT ………………………. □

Trực tiếp trên doanh số ………………….. □

Không phải nộp thuế GTGT……………… □

 

8 Thông tin về Tài khoản ngân hàng:

 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng
………………………………………….. …………………………………………..
………………………………………….. …………………………………………..
Doanh nghiệp cam kết:

– Trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:

-…………………..

-…………………..

-…………………..

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)

Quyết định thành lập công ty

Mẫu quyết định thành lập công ty

CÔNG TY

………………..

 Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày   tháng   năm

               CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày  26/11/2014;

– Căn cứ Điều lệ CÔNG TY ………………………………………………đã được kí ngày 06/10/2017;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

Thành lập CÔNG TY ……………………………………………… ……………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………….. ………………………………………………………………………….

Ngành, nghề đăng ký hoạt động:

STT                        Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)

Do ông/bà: …………………………………………………………  Giới tính: ……………………………………….

Sinh ngày: …………………………..Dân tộc: ………………………Quốc tịch: …………………………………

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………………………………………………………………  

Ngày cấp: ………………………………………Nơi cấp: ……………………………………………………………..

Ngày hết hạn : ………………………………………………………………………....………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………….  

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………… …………………………………………………………..  

Làm người đứng đầu chi nhánh.

Điều 2: Ông/ Bà:………………………………….. (người đại diện pháp luật) có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký /./                                                                                              

  CHỦ SỞ HỮU
Nơi nhận: CÔNG TY
Như điều 3;

– Lưu.

 

         

Quyết định bổ nhiệm thành lập công ty

Mẫu quyết định thành lập công ty

CÔNG TY

…………….

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

………, ngày…  tháng …. năm ….

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày  26/11/2014;

Căn cứ nhu cầu hoạt động của công ty.

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

Điều 1: Bổ nhiệm ông/bà:………………………………………………………………..Giới tính:……………………………

Sinh ngày: ………………………………….Dân tộc: …………………………Quốc tịch: …………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ……………….……………….……………….………….………………….……………….…….

Ngày cấp: …………….……………….……………………………Nơi cấp: ……………….…………………………………….

Ngày hết hạn: ……………….……………..……………….………..……………….……………….……………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………..……………….……………….….……………….……………….……….

Chỗ ở hiện tại: ………………..……………….……………….………..……………….……………….……………….…….…

Là người đứng đầu Chi nhánh

Tại địa chỉ: ………………….……………….……………………………….……………….……………….

Điều 2: Ông/ Bà……………….……………….……………….………….. có trách nhiệm thi hành quyết định này;

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

Nếu quý khách đang có dự định thành lập công ty. Quý khách hàng không biết soạn hồ sơ và thủ tục như nào; xin hãy liên hệ trực tiếp tới Công ty Quyết Thắng. Công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn tận tình cho quý khách.

Bạn có thể tham khảo bảng giá thành lập công ty tại đây.

Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan dưới đây:

Mẫu quyết định thành lập công ty TNHH

Công việc cần làm sau khi thành lập công ty trong năm 2020

Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn?

Thành lập công ty tại Bình Dương cần những gì?

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập công ty giá rẻ

0/5 (0 Reviews)

3702864221

Bài viết liên quan

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
zalo-icon
0888.876.456