Lựa chọn hình thức nào khi muốn thành lập doanh nghiệp?

Lựa chọn hình thức nào khi muốn thành lập doanh nghiệp?

Lựa chọn hình thức nào khi muốn thành lập doanh nghiệp sẽ được giải đáp bởi công ty Quyết Thắng

 

Trước khi thành lập công ty; doanh nghiệp; chắc hẳn bạn đã phải lựa chọn cho mình một hình thức doanh nghiệp; phù hợp trong tất cả các hình thức khác nhau. Dưới đây chúng tôi đưa ra 05 hình thức doanh nghiệp đang phổ biến như: Công ty tư nhân, Công ty cổ phần; Công ty TNHH 1 thành viên; Công ty TNHH 2 thành viên; Công ty Hợp danh.

Lựa chọn hình thức nào khi muốn thành lập doanh nghiệp?

 

Lựa chọn hình thức nào khi muốn thành lập doanh nghiệp?

  1. Lựa chọn hình thức khi thành lập doanh nghiệp là công ty tư nhân

– Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ; và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; hoặc có thể thuê người quản lý. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định; đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trường hợp thuê người khác làm quản lý doanh nghiệp; thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

– Do là chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp nên doanh nghiệp tư nhân; hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của DN.

Tuy nhiên, do không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro của chủ doanh tư nhân cao; phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp; và của chủ doanh nghiệp chứ không giới hạn số vốn mà chủ DN đã đầu tư vào doanh nghiệp.

  2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

  •  Công ty TNHH một thành viên:

– Công ty TNHH MTV là một hình thức đặc biệt của công ty TNHH. Theo quy định của pháp luật Việt Nam; công ty TNHH MTV là DN do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu;
– Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp; trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp.

– Chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty cho tổ chức; cá nhân khác. Công ty TNHH MTV có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty TNHH MTV không được quyền phát hành cổ phiếu.

Chủ sở hữu công ty không được trực tiếp rút một phần hoặc toàn bộ số vốn đã góp vào công ty; chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần; hoặc toàn bộ số vốn cho tổ chức hoặc cá nhân khác. Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận của công ty khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ; và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả.

-Tùy thuộc quy mô  cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm. Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Chủ tịch công ty và Giám đốc.

Lợi thế của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định; mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

Lựa chọn hình thức nào khi muốn thành lập doanh nghiệp?

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Quyết Thắng

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên.

– Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm; về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp.

Thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối thiểu là 02 và tối đa không vượt quá 50. Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên; công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

– Công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên phải có Hội đồng thành viên; Chủ tịch Hội đồng thành viên; Giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có trên mười một thành viên phải có Ban kiểm soát.

Khi công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. Quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm soát; Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

Lựa chọn hình thức nào khi muốn thành lập doanh nghiệp?

   4. Lựa chọn hình thức khi thành lập doanh nghiệp là công ty cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

  • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
  • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp; trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
  • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết;
  • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa.

– Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng; theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

– Công ty cổ phần phải có Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng giám đốc); đối với công ty cổ phần có trên mười một cổ đông phải có Ban kiểm soát.

  •  Ưu  điểm:

– Chế độ trách nhiệm của công ty cổ phần là TNHH, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi do của các cổ đông không cao;

– Khả năng hoạt động của công ty cổ phần rất rộng; trong hầu hết các lĩnh vực; ngành nghề;

– Cơ cấu vốn của công ty cổ phần hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty;

– Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, đây là đặc điểm riêng có của công ty cổ phần;

– Việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng; do vậy phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng; ngay cả các cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần.

  • Nhược điểm:

– Việc thành lập và quản lý công ty cổ phần cũng phức tạp hơn các loại hình công ty khác do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật; đặc biệt về chế độ tài chính; kế toán.

Lựa chọn hình thức nào khi muốn thành lập doanh nghiệp?

5. Lựa chọn hình thức khi thành lập doanh nghiệp là Công ty hợp danh.

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

–   Phải có ít nhất hai thành viên hợp danh; ngoài các thành viên hợp danh, có thể có thành viên góp vốn;

–   Thành viên hợp danh phải là cá nhân, có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

–  Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Thành viên hợp danh có quyền quản lý công ty; tiến hành các hoạt động kinh doanh nhân danh công ty; cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty.

 

Thành viên góp vốn có quyền được chia lợi nhuận theo tỷ lệ được quy định tại Điều lệ công ty; không được tham gia quản lý công ty và hoạt động kinh doanh nhân danh công ty. Các thành viên hợp danh có quyền ngang nhau khi quyết định các vấn đề quản lý công ty.

Hạn chế của công ty hợp danh là do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn nên mức độ rủi ro của các thành viên hợp danh là rất cao. Ở nước ta hiện nay; loại hình doanh nghiệp này chưa phổ biến như các loại hình doanh nghiệp khác.

Việc lựa chọn hình thức doanh nghiệp trước khi bắt đầu công việc kinh doanh là rất quan trọng; nó có ảnh hưởng không nhỏ tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, khi muốn thành lập doanh nghiệp các thương nhân cần cân nhắc kỹ lưỡng trong việc chọn loại hình để đưa vào hoạt động.

0/5 (0 Reviews)

3702864221

Bài viết liên quan

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
zalo-icon
0888.876.456