Dịch vụ giải thể công ty tại Dĩ An

Theo Luật doanh nghiệp năm 2014 thì thủ tục giải thể doanh nghiệp; được thực hiện trong các trường hợp như sau:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của. Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Dịch vụ giải thể công ty tại Dĩ An

Lợi ích của quý vị khi sử dụng dịch vụ của công ty Quyết Thắng

_Tiết kiệm thời gian

_Tiết kiệm chi phí

_Đưa ra được phương án tối ưu nhất cho khách hàng chuẩn bị giải thể

_Cam kết tính chính xác của các loại giấy tờ

_Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu.

_Tư vấn miễn phí các thông tin đến dịch vụ mà Quý khách hàng đang sử dụng tại công ty chúng tôi

Các tài liệu cần chuẩn bị thủ tục giải thể doanh nghiệp

Dịch Vụ Giải Thể Công Ty Tại Bình Dương

 1. Thông báo đóng cửa mã số thuế
 2. Công báo giải thể doanh nghiệp
 3. Xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan
 4. Xác nhận đóng cửa tài khoản ngân hàng/ hoặc cam kết chưa mở tài khoản ngân hàng
 5. Đăng ký kinh doanh bản gốc
 6. Đăng ký mẫu dấu bản gốc
 7. Dấu pháp nhân
 8. Hồ sơ giải thể (Trên cơ sở các thông tin doanh nghiệp cung cấp. Quyết Thắng soạn thảo hồ sơ giải thể doanh nghiệp chuyển cho doanh nghiệp ký).

Dịch vụ giải thể công ty tại Dĩ An

Hồ sơ giải thể công ty tại Thuận An bao gồm

 1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội. Người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 3. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trình tự thực hiện giải thể công ty tại Thuận An

Thông qua quyết định giải thể công ty: 

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Thanh lý tài sản của công ty:

 Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty. Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp; trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước quản lý doanh nghiệp và người lao động: 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được:

 • Gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp
 • Đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
 • Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán; thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ. Người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.
Dịch vụ giải thể công ty tại Dĩ An

 

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên. Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

Thanh toán các khoản nợ của công ty

Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

 • Nợ thuế
 • Các khoản nợ khác.
 • Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp; phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên. Cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho. Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Các bước thực hiện thủ tục giải thể công ty tại Thuận An

Bước 1: Công bố thông tin về việc giải thể công ty

 • Đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Bước 2: Xác nhận nghĩa vụ tại cơ quan hải quan

 • Sau khi doanh nghiệp đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp thì doanh nghiệp tiến hành gửi công văn tới Tổng cục Hải quan xin xác nhận nghĩa vụ hải quan để giải thể doanh nghiệp. Trong vòng 10 -15 ngày cơ quan Hải quan ra thông báo về tình trạng hồ sơ Hải quan của doanh nghiệp.

Bước 3: Thủ tục tại cơ quan Thuế

 • Gửi công văn xin Giải thể lên Chi cục thuế. (kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế)
 • Gửi Công văn xin quyết toán thuế
 • Đóng các loại thuế còn nợ
 • Nộp phạt (nếu có)
 • Sau khi có xác nhận không nợ thuế của Chi Cục thuế nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở thì: Cục thuế ra quyết định đóng cửa mã số thuế doanh nghiệp.

Bước 4: Thủ tục tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp

 • Sau khi nhận được quyết định đóng cửa Mã số thuế, Doanh nghiệp gửi hồ sơ lên Phòng DKKD.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh cho Giấy tiếp nhận về việc giải thể.

Bước 5: Trả con dấu pháp nhân của doanh nghiệp

 • Sau khi có phiếu tiếp nhận của Phòng Đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp gửi hồ sơ xin trả dấu lên Công an tỉnh.

Bước 6: Trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

 • Công an tỉnh ra quyết định huỷ dấu Doanh nghiệp gửi Quyết định huỷ dấu này lên Phòng đăng ký kinh doanh. Chờ quyết định giải thể cuối cùng của Phòng Đăng ký kinh doanh. (Phòng Đăng ký kinh doanh ra Quyết định xoá tên Doanh nghiệp; trong sổ Đăng ký kinh doanh thì hoàn thành thủ tục giải thể).
Dịch vụ giải thể công ty tại Dĩ An
Dịch vụ giải thể công ty tại Dĩ An

Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải thể; mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp. Hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc; kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp; trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bài Viết Liên Quan:

Dịch Vụ Giải Thể Công Ty Tại Tân Uyên

Dịch Vụ Giải Thể Công Ty Tại Bàu Bàng

Dịch Vụ Giải Thể Công Ty Tại Bến Cát

Dịch Vụ Giải Thể Công Ty Tại Thủ Dầu Một

Dịch Vụ Giải Thể Công Ty Tại Thuận An

Nếu quý doanh nhân, doanh nghiệp quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi, hãy liên hệ hotline:

0274.656.8888 (Quyết Thắng)

0889.034.555 (Quyết Thắng)

Email: Congtyquyetthang2@gmail.com
Congtyquyetthang3@gmail.com
Congtyquyetthang4@gmail.com
Giờ làm việc từ 8h00- 17h00

Địa chỉ : A1, Đường cách mạng tháng tám, Khu Phố Bình Đức, Phường Bình Nhâm, Tx. Thuận An, Bình Dương

0/5 (0 Reviews)

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

✅ ✅ Đăng Bởi Trọng Quyết CEO Tại Seo Quyết Thắng.Với 8 Năm Kinh Nghiệm Trong Lĩnh Vực Tư Vấn Doanh Nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0945.73.4566 0274.656.8888
Icon right Icon right Icon right
Gọi điện ngay